Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności GOPS Braniewo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GOPS Braniewo.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych treści graficznych;
 • brak transkrypcji/OCR skanów niektórych dokumentów na stronie;
 • brak zmiany wielkości czcionki;
 • brak zmiany kontrastu;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata wojtas.
 • E-mail: kontakt@gopsbraniewo.pl
 • Telefon: 556440314

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Adres: ul. Moniuszki 5,
  14-500 Braniewo
 • E-mail: kontakt@gopsbraniewo.pl
 • Telefon: 556440313

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: 
Urząd Gminy w Braniewie, ul. Moniuszki 5.

Do budynku prowadzą 2 wejścia:
    1) bezpośrednio od ul. Moniuszki, do którego prowadzą schody (2 stopnie), bez oznaczonego kontrastowo początku i końca biegu. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Drzwi otwierane do wewnątrz, oznaczone kontrastowo taśmą czarno-żółtą. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    2) od strony chodnika łączącego parking Urzędu z ul. Moniuszki, bezstopniowe, bezprogowe, przystosowane do wjazdu wózkami dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz od wejścia prowadzi podjazd na parter budynku. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. Drzwi otwierane do wewnątrz, oznaczone kontrastowo taśmą czarno-żółtą. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  
W budynku nie ma windy, oraz platformy przyschodowej.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze, szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Z tyłu budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.