Aktualności

Dodatek węglowy

 

Jednorazowe dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych w gminie Braniewo, których głównym sposobem ogrzewania jest węgiel;

 

Czytaj więcej: Informacje dotyczące wniosku o dodatek węglowy oraz niektórych źródeł energii

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Wymagania stawiane kandydatom:
• Obywatelstwo polskie
• Pełna zdolność do czynności prawnych
• Pełnia praw publicznych
• Nieposzlakowana opinia
• Stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego
• Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających

Wymagane dokumenty:
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/kurateli
• Oświadczenie o niekaralności

Wnioski

w sprawie ustalenia prawa do:

- świadczeń rodzinnych

- funduszu alimentacyjnego

- świadczenia wychowawczego (500+)

Na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są

na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy przyjmowane są

od 01 lutego – w wersji elektronicznej
od 1 kwietnia – w wersji papierowej

 

Terminy rozpatrzenia wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy w zależności od daty złożenia:


• od 1 lutego do 30 kwietnia – rozpatrzenie wniosku nastąpi do 30 czerwca;
• od 1 maja do 31 maja – rozpatrzenie wniosku nastąpi do 31 lipca;
• od 1 czerwca do 30 czerwca – rozpatrzenie wniosku nastąpi do 31 sierpnia;
• od 1 lipca do 31 lipca – rozpatrzenie wniosku nastąpi do 30 września (bez wyrównania za czerwiec);
• od 1 sierpnia do 31 sierpnia – rozpatrzenie wniosku nastąpi do 31 października (bez wyrównania za czerwiec i lipiec).

 

Wnioski
w sprawie ustalenia prawa do:
- świadczeń rodzinnych
- funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy przyjmowane są:
od 01 lipca – w wersji elektronicznej
od 1 sierpnia – w wersji papierowej

 

Terminy rozpatrzenia wniosków o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy w zależności od daty złożenia:

• do dnia 31 sierpnia rozpatrzenie wniosku nastąpi do dnia 30 listopada;
• od dnia 1 września do dnia 31 października rozpatrzenie wniosku nastąpi do dnia 31 grudnia;
• od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku rozpatrzenie wniosku nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Terminy rozpatrzenia wniosków w sprawie funduszu alimentacyjnego w zależności od daty złożenia:

• do dnia 31 sierpnia rozpatrzenie wniosku nastąpi do dnia 31 października;
• od dnia 1 września do dnia 31 października rozpatrzenie wniosku nastąpi do dnia 30 listopada;

W pozostałych przypadkach rozpatrzenie wniosku w sprawie świadczeń rodzinnych/świadczeń wychowawczych/funduszu alimentacyjnego następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start”.
będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada br.
tylko w formie elektronicznej:

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez serwisy bankowości elektronicznej banków,
 • na portalu Empatia.mpips.gov.pl.


ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.


W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł
na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych
oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób
z niepełnosprawnościami.


Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej na PUE ZUS.
Do założenia konta PUE ZUS niezbędne będą:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego.


Konto na PUE można założyć i potwierdzić:

 • samodzielnie za pomocą: podpisu osobistego na portalu login.gov.pl/kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, bankowości elektronicznej,
 • w placówce ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS (link do rezerwacji: www.zus.pl/e-wizyta)


Do wysyłki wniosku 300+ niezbędne będą:

 • rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,
 • dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,
 • informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,