Aktualności

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Czytaj więcej: Gmina Braniewo przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-...

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest obszarem bardzo wymagającym i trudnym. Ogromne zaangażowanie wszystkich służb, a zwłaszcza przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przekłada się nie tylko na zakres, ale przede wszystkim na jakość udzielanej pomocy. Efektem tych działań są bardzo często trafnie dobierane narzędzia i metody pracy z osobami potrzebującymi wsparcia, dostosowywanie oferty do diagnozowanych i zgłaszanych potrzeb, wprowadzanie innowacyjnych metod pracy i pomocy. Każde zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest godne uwagi i docenienia. Doskonałą okazją do wykazania aktywności w tym obszarze jest Kampania „16 Dni Bez Przemocy” prowadzona w dniach 25 listopada – 10 grudnia.

W imieniu Dyrekcji Wydziału Polityki Społecznej i zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie W-MUW zachęcam Państwa do włączenia się w Kampanię, również poprzez wdrożenie działań informacyjnych i promocyjnych, podnoszących świadomość społeczną dla braku akceptacji przemocy i możliwości otrzymania kompleksowej pomocy przez każdą osobę, która jest przemocą zagrożona. Zachęcam również, aby realizatorzy procedury „Niebieskie Karty”, w tych dniach włączyli się aktywnie w podejmowane działania, pamiętając o możliwości zamieszczania informacji, nie tylko na stronie internetowej własnej jednostki, ale również w mediach społecznościowych.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki również włączył się w kampanię „Biała Wstążka” m.in. poprzez zamieszczenie filmu dotyczącego tematu na stronie facebook.

Dziękując za Państwa zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i włączenie się w Kampanię uprzejmie proszę o zamieszczanie fotorelacji z obchodów „16 Dni Bez Przemocy” na terenie Państwa samorządów pod postem facebook Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Odnośnik do postu:

https://pl-pl.facebook.com/WM.UW.Olsztyn/videos/-warmi%C5%84sko-mazurski-urz%C4%85d-wojew%C3%B3dzki-przy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-do-mi%C4%99dzynarodowej-kampanii-b/1325981438212101

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Wymagania stawiane kandydatom:
• Obywatelstwo polskie
• Pełna zdolność do czynności prawnych
• Pełnia praw publicznych
• Nieposzlakowana opinia
• Stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego
• Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających

Wymagane dokumenty:
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/kurateli
• Oświadczenie o niekaralności

Dodatek węglowy

 

Jednorazowe dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych w gminie Braniewo, których głównym sposobem ogrzewania jest węgiel;

 

Czytaj więcej: Informacje dotyczące wniosku o dodatek węglowy oraz niektórych źródeł energii

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start”.
będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada br.
tylko w formie elektronicznej:

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez serwisy bankowości elektronicznej banków,
 • na portalu Empatia.mpips.gov.pl.


ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.


W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł
na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych
oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób
z niepełnosprawnościami.


Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej na PUE ZUS.
Do założenia konta PUE ZUS niezbędne będą:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego.


Konto na PUE można założyć i potwierdzić:

 • samodzielnie za pomocą: podpisu osobistego na portalu login.gov.pl/kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, bankowości elektronicznej,
 • w placówce ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS (link do rezerwacji: www.zus.pl/e-wizyta)


Do wysyłki wniosku 300+ niezbędne będą:

 • rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,
 • dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,
 • informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,