Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwała nr XXIV/239/12
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2012


w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2017

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017, stanowiący załącznik do uchwały.

§2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.