Aktualności

Gmina Braniewo przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

 Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia skierowanego do:

 - dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją;

-pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego.

 Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

 wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 

wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 

  1. załatwianiu spraw urzędowych;
  2. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  3. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

 Asystentem może zostać:

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeutka
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, niespokrewnione, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z powyższych warunków.

 

Gmina Braniewo planuje do grudnia 2023r., zrealizować  8 340  godzin usług. Na realizację zadania pozyskano środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, wartość dofinansowania: 346 482,38 zł, całkowita wartość: 346 482,38zł.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowane ze środków publicznych.

Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023. Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w programie.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

Zainteresowanych udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” prosimy o kontakt z GOPS w Braniewie ul.Moniuszki 5, 14-500 Braniewo w godz. 7.00 -15.00 lub pod nr telefonu 055 644 03 14

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023