Wspieranie rodziny

UCHWAŁA NR 44/VI/2012 RADY GMINY BRANIEWO z dnia 15 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 176 pkt l oraz art 179 ust. l w zawiązku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, póz. 887), Rada Gminy w Braniewie uchwala, co następuje:

§1.

Przyjąć Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014 w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Braniewo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr l do Uchwały Nr 44/VI/2012 Rady Gminy Braniewo z dnia 15 czerwca 2012 r.


GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

W GMINIE BRANIEWO

NA LATA 2012-2014

Rodzina jest najbardziej powszechnym środowiskiem życia człowieka. Zaspakaja potrzeby fizyczne i psychiczne swych członków, a szczególnie potrzeby miłości, bezpieczeństwa i przynależności. To w niej zdobywa się pierwsze i najsilniejsze doświadczenia, które rzutują na całe dalsze życie. Zdrowa rodzina pozwala dzieciom wzrastać i budować dojrzałą tożsamość. Inaczej wygląda życie w rodzinie w sytuacji, gdy co najmniej jedna z osób nie funkcjonuje w zdrowy sposób.

Uzależnienia, niezaradność, brak umiejętności wychowawczych, zdarzenia losowe wywołujące sytuacje kryzysowe, jak również zła sytuacja materialna to główne problemy dezorganizujące życie rodzin. Jeżeli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się trudności, dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań.

Obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny wynika z art. 176 pkt. l ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, póz. 887 ze zm.). Program ten jest spójny z założeniami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Braniewo na lata 2004-2015.

Gminny Program Wspierania Rodziny określa zespół planowanych działań mających na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych w procesie przywracania im zdolności do wypełniania tych funkcji.

Powstał on w oparciu o diagnozę środowisk rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w latach 2010 — 2011, analizy ewidencji ludności Urzędu Gminy w Braniewie, rejestrów i sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

1. Diagnoza środowisk rodzinnych korzystających ze świadczeń pomocy w latach 2010/2011:


Tabela l

Liczba ludności w Gminie Braniewo

Rok Ilość ogółem

2010 6501

2011 6563


Ilość osób pełnoletnich

5023 5008


Ilość osób niepełnoletnich

1478 1555


 

 

Tabela 2

Ilość rodzin/osób korzystający z pomocy społecznej

357 349

Rok Ilość rodzin

2010 2011


Ilość osób

1243 1184


Tabela 3

Rodziny objęte pomocą GOPS z podziałem na liczbę dzieci w rodzinie

Rodziny z dziećmi Rok

l dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci

2010 66 79 47 29 12

2011 63 70 51 31 12


2012

6 dzieci

7 dzieci

8 dzieci

2

4

0

1

4

0


Tabela 4

Ilość dzieci objętych dożywianiem

281 285

Rok Ilość dzieci

2010 2011


Tabela 5

Wsparcie rodzin w związku z trudnościami

opiekuńczo - •wychowawczymi.

Rok Ilość rodzin

,2010 6


2011


30


 

 

Tabela 6 Interwencje

Rok

2010 2011


Ilość rodzin

2

O


Ilość osób

5 O


2. Cel główny Programu:

Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

3. Cele szczegółowe:

Cel szczegółowy

Działania / zadania

Wskaźniki realizacji działań

Analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysów rodzinnych.

• Wywiad środowiskowy. • Praca socjalna. • Konsultacje ze specjalistami.

Liczba i formy udzielonej pomocy

Pomoc rodzinom w przezwyciężaniu problemów związanych

• Pomoc materialna i rzeczowa (w miarę potrzeb i możliwości OPS). • Objęcie rodzin dysfunkcyjnych

Liczba i formy udzielonej pomocy Liczba rodzin i dzieci

   
       


z nieprawidłowym

funkcjonowaniem

rodziny.


profesjonalną pomocą. Organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji.

Promowanie cech „zdrowej rodziny". Angażowanie rodzin do działań integracyjnych (pikniki rodzinne, wyjazdy integracyjne).


objętych pomocą

- Liczba podejmowanych

interwencji kryzysowej.


 

 

Rozwijanie umiejętności opiekuńczo -wychowawczych, wzmocnienie roli i funkcji rodziny.

Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin.

Dążenie do reintegracji rodziny.


Dostęp do konsultacji, poradnictwa

specjalistycznego (psycholog,

pedagog, terapeuta), pomocy prawnej

(m. in. prawo rodzinne).

Pomoc asystenta rodziny.

Pomoc rodzin wspierających (w razie

potrzeby).

Angażowanie członków rodziny do
działań: udział w projektach,
szkoleniach, warsztatach.
Motywowanie członków rodzin do
podjęcia działań zmierzających do
ograniczenia bądź niwelowania
dysfunkcji w rodzinie (Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Zespół

Interdyscyplinarny, PCPR, Placówki Ochrony Zdrowia, Policja). Zapewnienie dzieciom bezpłatnego pobytu w placówkach wsparcia dziennego.

Pomoc asystenta rodziny.
Współpraca z podmiotami,

instytucjami działającymi w środowisku lokalnym (pomoc społeczna, szkoła, policja, placówki służby zdrowia, sądy). Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.


Liczba rodzin i dzieci

objętych pomocą

Liczba asystentów

pracujących na rzecz

mieszkańców Gminy

Braniewo

Liczba rodzin objętych

wsparciem asystenta

rodziny

Liczba rodzin

wspierających __________

Liczba rodzin i dzieci objętych pomocą Liczba rodzin i dzieci objętych działaniami

Liczba rodzin i dzieci
objętych pomocą
asystenta rodziny
Liczba rodzin i dzieci
objętych działaniami
Liczba dzieci
umieszczonych w

placówkach opiekuńczo -
wychowawczych i w
pieczy zastępczej
Wysokość środków
przeznaczonych na

pokrycie pobytu dzieci w
placówkach opiekuńczo -
wychowawczych i w
pieczy zastępczej _____


4. Adresaci :

Adresatami niniejszego Programu są rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, mieszkańcy Gminy Braniewo.

5. Finansowanie:

Finansowanie 3 -letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 odbywać się może w ramach środków budżetu Gminy Braniewo, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

6. Monitorowanie:

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie. Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez przedkładanie przez Wójta Gminy Braniewo w terminie do 31 marca każdego roku Radzie Gminy Braniewo sprawozdań z realizacji Programu, sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących w realizacji zadań za rok poprzedni.