Zespół Interdescyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Braniewo funkcjonuje od października 2011 roku. Został powołany przez Wójta Gminy Braniewo zgodnie z art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest podejmowanie działań pomocowych na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu i zaniedbywaniu w szczególności dzieci.

Zarządzeniem nr 76/VIII/2019 z dnia 5 października 2019r. Wójt Gminy Braniewo powołał Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą następujące osoby:

1. Eugenia Ochrin- Iwanowska – Stowarzyszenie „PRZY GRANICY” powołane na rzecz

rozwoju Żelaznej Góry;

2. Renata Kozińska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Braniewie,

3. Małgorzata Wojtas – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie,

4. Maria Burchart – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w

Braniewie,

5. Kamil Zalewski– Komenda Powiatowa Policji w Braniewie,

6. Barbara Krym – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej w

Braniewie,

7. Bogumiła Jacak – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Lipowinie,

8. Marta Nalepa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie.