Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Braniewo

Program

Systemu Opieki i Profilaktyki

Nad Dzieckiem i Rodziną

w gminie Braniewo

na lata 2007 – 2015

Braniewo, czerwiec 2007

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pky 1 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Wstęp

Ratyfikowana przez Polskę w dniu 7 lipca 1991 roku Konwencja Praw Dziecka. Dokument ten jest aktem prawa międzynarodowego, który w sposób wszechstronny i kompleksowy ujmuje problematykę praw dziecka.

Konwencja jest nazywana światową konstytucją praw dziecka.

Określa ona status prawny dziecka oparty na następujących założeniach:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem,

· ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony praw,

· dziecko, jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,

· rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,

· państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

W wyniku przeprowadzonych reform nastąpiła decentralizacja funkcji społecznych państwa, która skutkowała zasadniczymi zmianami funkcjonowania w Polsce systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, stała się integralną częścią szerokiego systemu pomocy społecznej.

Do zadań gminy włączono zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzin i dzieci mieszkających na jej terenie.

Natomiast zadania specjalistycznie takie jak: poradnictwo rodzinne, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom poza rodziną – powierzono powiatom.

Założenia niniejszego programu zgodne są z celami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Braniewo, Powiatowym Programem Pomocy Społecznej

pn. “Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Braniewskim na lata 2005 – 2010” oraz “Strategią Polityki Społecznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego do 2015r.”.

Niniejszy program jest propozycją zintegrowanych i planowanych działań w odniesieniu do mieszkańców gminy Braniewo.

 

 

I. Diagnoza środowiskowa.

Ogólna powierzchnia gminy Braniewo 30,624 h – 307 km2. W gminie znajdują się 58 miejscowości w 22 sołectwach.

 

ROK 2005

 

 

ROK 2006

SPOŁECZNY OBSZAR

Obszar administracyjny gminy Braniewo zamieszkały przez około 6 486 mieszkańców, w tym:

- 1734 osób w wieku przedprodukcyjnym, co stanowi 27,2% ogółu mieszkańców

- 3917 osób w wieku produkcyjnym, co stanowi 61,5% ogółu mieszkańców

- 714 osób w wieku poprodukcyjnym, co stanowi 11,3% ogółu mieszkańców

Liczba rodzin objętych pomocą GOPS - 493 rodzin.

Rodziny ogółem:

 • 140 rodzin wielodzietnych
 • 63 rodzin niepełnych

Obszar administracyjny gminy Braniewo zamieszkały przez około 6 486 mieszkańców, w tym:

- 1826 osób w wieku przedprodukcyjnym, co stanowi 28,5% ogółu mieszkańców

- 3854 osób w wieku produkcyjnym, co stanowi 60,1% ogółu mieszkańców

- 731 osób w wieku poprodukcyjnym, co stanowi 11,4% ogółu mieszkańców

Liczba rodzin objętych pomocą GOPS - 490 rodzin.

Rodziny ogółem:

 • 127 rodzin wielodzietnych
 • 57 rodzin niepełnych

DOŻYWIANIE

Objęto tą formą pomocy 593 osób, w tym 435 dzieci

Objęto tą formą pomocy 731 osób, w tym 447 dzieci

ROK 2005

ROK 2006

ŚWIADCZENIA GOPS

GOPS objął pomocą społeczną 2098 osób w 479 rodzinach na ogólną kwotę 350 524zł.

Objęto pomocą 1631 osób w 409 rodzinach na ogólną kwotę 410,988zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Powyższą formą pomocy objęto 825 rodzin, udzielając 14 094 świadczeń

Powyższą formą pomocy objęto 857 rodzin, udzielając 12 548 świadczeń

DANE POZYSKANE Z WYDZIAŁU RODZINNEGO SĄDU REJONOWEGO W BRANIEWIE

Odbyły się 3 sprawy o nadzór kuratorski, 5 dzieci objęto nadzorem.

Odbyło się 6 spraw, 15 dzieci objęto nadzorem.

DANE POZYSKANE Z POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

- 23 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej

- 23 pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych zostało usamodzielnionych

8 dzieci umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej

- 29 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej

- 7 pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych zostało usamodzielnionych

12 dzieci umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

DANE POZYSKANE Z OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

Ilość osób umieszczonych: 24

Ilość osób umieszczonych: 17

     

 

II. Infrastruktura w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną:

na terenie gminy Braniewo

Nazwa instytucji, placówki, organizacji pozarządowej

Zakres działania

Urząd Gminy

Ul. Moniuszki 5

14 – 500 Braniewo

Pomoc socjalna m.in. wypłacanie stypendii, zasiłków szkolnych, wyprawki szkolne, dodatki mieszkaniowe. Porady prawne i załatwianie innych spraw zgłaszanych przez mieszkańców gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

ul. Moniuszki 5

14 – 500 Braniewo

Wypłata świadczeń rodzinnych, udzielanie wsparcia pieniężnego, poradnictwo, praca socjalna, zawieranie kontraktów socjalnych, usługi neuropsychiatryczne, pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Świetlica Socjoterapeutyczna w Lipowinie

Wsparcie dla dzieci i rodzin , praca terapeutyczna dla dzieci z terenu gminy Braniewo, opieka, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, pomoc w problemach rodzinnych.

Świetlica Środowiskowa w Żelaznej Górze

Terapia zajęciowa, opieka nad dziećmi, rozwijanie zainteresowań, pomoc edukacyjna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punkt Konsultacyjny

Rozwiązywanie problemów związanych ze szkodliwym spożywaniem alkoholu. Poradnictwo, wsparcie.

Gminne Centrum Informacji przy

Bibliotece Publicznej Gminy Braniewo

Przeciwdziałanie strukturalnemu bezrobociu, aktywizacja zawodowa i gospodarcza mieszkańców gminy.

Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

Edukacja i wychowanie. pomoc pedagogiczna. Zajęcia pozalekcyjne, organizowanie czasu wolnego.

Centrum Informacji Społecznej dla osób niepełnosprawnych przy

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Braniewie

Zapewnienie niepełnosprawnym i ich rodzinom, pochodzącym w szczególności z terenów wiejskich, dostępu do szeroko rozumianej informacji w zakresie: rehabilitacji, rynku pracy, wolontariatu, edukacji, pomocy prawnej, grantów i programów

Kościoły

Nauki przedmałżeńskie, porady rodzinne, szerzenie wartości moralno etycznych, wsparcie duchowe i materialne.

na terenie miasta Braniewo

Nazwa instytucji, placówki, organizacji pozarządowej

Zakres działania

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

Pl. Piłsudskiego 1

14 – 500 Braniewo

Przy Centrum funkcjonuje:

· Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (prawnik, pedagog, psycholog, pracownik socjalny)

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców w formach instytucjonalnych, wsparcia dziennego oraz opiece rodzinnej. Orzekanie o niepełnosprawności do celów pomocy społecznej, zatrudnienia oraz uzyskania odpowiednich uprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Poradnictwo specjalistyczne.

 • Sąd Rejonowy w Braniewie

Wydział Spraw Rodzinnych

Ul. Sądowa 1

14 – 500 Braniewo

Kuratorzy zawodowi i społeczni

Postępowanie sądowe w sprawach rodzinnych, adopcje, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie sytuacji prawnej dziecka.

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ul. Kościuszki 105a

· Gabinet Terapii Zajęciowej przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

14 – 500 Braniewo

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, zawodowe, pedagogiczne, logopedyczne.

Terapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo i upośledzonych.

· Dom Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie

Ul. Królewiecka 24

14 – 500 Braniewo

Usługi neuropsychiatryczne, rozwiązywanie problemów alkoholowych, pomoc osobom z zaburzeniami psychiatrycznymi oraz dzieciom z rodzin patologicznych. Poradnictwo, udzielanie wsparcia materialnego.

 • Pogotowie opiekuńcze

Dzieci powyżej 10 roku życia umieszczane są w Powiatowym Domu Dziecka we Fromborku, a do 10 roku życia w rodzinie zastępczej pełniącej rolę pogotowia rodzinnego lub w Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Św. Katarzyny.

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Ul. Moniuszki 22

14 – 500 Braniewo

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zawodowa dla dzieci z orzeczeniem PPP o kształceniu specjalnym oraz 3 zespoły terapeutyczne w Szkole Podstawowej, 2 w Szkole Gimnazjalnej i 1 zespół w Szkole Zawodowej o kierunku ogrodnik, klasa „życia” dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym.

 • Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku

Ul. Braniewska 11

14 – 530 Frombork

Placówka specjalizacyjna zapewniająca całodobową opiekę, wychowanie, wsparcie, rozwijanie zainteresowań.

· Punkt Interwencji Kryzysowej przy Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży

Ul. Bł. R. Protmann 4

14 – 500 Braniewo

Placówka interwencyjna, całodobowa – zapewnienie krótkiego bezpiecznego pobytu dla maltretowanych kobiet z dziećmi, poradnictwo, noclegi i wyżywienie.

Poradnie Uzależnień:

dot. alkoholu, narkotyków i innych uzależnień

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego przy SPZOZ

Ul. Żeromskiego 14

14 – 500 Braniewo

Konsultacje, kierowanie na odtrucie lub całodobowe oddziały leczenia odwykowego, profilaktyka uzależnień.

· Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od alkoholu NZOZ PULS z Poradnią Zdrowia Psychicznego

Pl. Grunwaldu 18

14 – 500 Braniewo

Uzależnienie i współuzależnienia od alkoholu. Diagnoza uzależnienia, poradnictwo, psychoterapia indywidualna i grupowa, w ramach grupy samopomocowej Dorosłych Dzieci Alkoholików, konsultacje lekarskie, terapeutyczne, psychologiczne.

· Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Braniewskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ul. Kościuszki 10

14 – 500 Braniewo

Dyżury pełnią:

 • prawnik,
 • psycholog,

· bezpłatna porada telefoniczna, korespondencyjna,

 

Organizacje Pozarządowe

· Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy Klasztorze Sióstr Św. Katarzyny

Ul. Bł. R. Protmann 4

14 – 500 Braniewo

Zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia edukacyjne, rozwijanie zainteresowań.

 • Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal”

Ul. Rzemieślnicza 1

14 – 500 Braniewo

Organizowanie i promowanie pomocy społecznej, samopomocy i aktywizacji zawodowej, reintegracja zawodowa i społeczna osób z wykluczeniami społecznymi. Udzielanie pomocy żywnościowej, prowadzenie noclegowni, tworzenie i wdrażanie programu wychodzenia z bezdomności, udzielanie pomocy prawnej, organizowanie warsztatów aktywizacji zawodowej.

 • Punkt hotelowy przy Stowarzyszeniu „Socjal”

Ul. Rzemieślnicza 1

14 – 500 Braniewo

Tymczasowe schronienie dla matki z dzieckiem (3-giem dzieci) – ofiar przemocy w rodzinie.

 • Stowarzyszenie „Lacrimosa”

Ul. Moniuszki 9

14 – 500 Braniewo

Imprezy na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, wyjazdy wakacyjne dla dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych patologią.

 • Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Razem”

Ul. Moniuszki 22E

14 – 500 Braniewo

Organizowanie wypoczynku dzieciom, podejmowanie inicjatyw na rzecz wsparcia dzieci niepełnosprawnych i udzielanie im odpowiedniej pomocy.

· Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi z Pogłębiającą się Niepełnosprawnością „PULS”

Pl. Grunwaldu 18

14 – 500 Braniewo

Pomoc osobom niepełnosprawnym, podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów osób z pogłębiającą się niepełnosprawnością.

 • Polski Związek Niewidomych

Koło w Braniewie

Ul. Kościuszki 111

14 – 500 Braniewo

Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niewidomych i słabo widzących, pomoc dzieciom i rodzinom, w których występuje niepełnosprawność. Rehabilitacja społeczna, organizowanie wzajemnej pomocy.

· Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Winron”

Ul. Kościuszki 111

14 – 500 Braniewo

Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych.

· Stowarzyszenie Opieki Paliatywno – Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń”

Pl. Grunwaldu 18

14 – 500 Braniewo

Opieka pielęgnacyjno – usługowa na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 • ZHP Braniewo

Ul. Armii Krajowej

14 – 500 Braniewo

Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Adresaci programu

 

Działania programu skierowane są na:

1) rodziny niewydolne wychowawczo,

2) rodziny dotknięte przemocą,

3) rodziny ubogie i dotknięte ubóstwem,

4) rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, zwłaszcza niepełne lub wielodzietne,

5) rodziny zastępcze,

6) usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych,

7) dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

8) dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

IV. Założenia programowe

 

Strategicznym celem niniejszego programu jest budowa gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w ramach którego rodzina będzie mogła liczyć na pomoc i wsparcie wielozakresowe i zintegrowane. System wspierania rodzin powinien mieć charakter lokalny. Instytucją koordynującą wykorzystującą istnienie wielu podmiotów, w tym także organizacji pozarządowych, powinna być gmina. W kontekście głównych problemów gminy, tj. bezrobocia, wzrastającego poziomu ubóstwa oraz towarzyszących temu zjawisku patologii społecznych (przestępczość, uzależnienia, przemoc w rodzinie itp.) - sama rodzina, bez pomocy z zewnątrz, sobie nie poradzi.

Rodzina w pierwszej kolejności powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się z własnymi problemami, co pozwala zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala na uczenie się nowych umiejętności.

Pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, przy wykorzystaniu własnych zasobów środowiska. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc powinna być ukierunkowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na wsparcie osoby w rodzinie, w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, kościołów, organizacji pozarządowych.

Wsparcie instytucjonalne jest konieczne w sytuacji, gdy osoba, jej otoczenie, rodzina,

środowisko lokalne, staje przed problemami, których samodzielnie nie potrafi rozwiązać.

Formy wsparcia dziennego powinny być wykorzystane przed formami całodobowymi.

Pomoc powinna służyć odbudowie i potrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu

społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.

Zadanie to winno być realizowane przede wszystkim przez :

- wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach,

- wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo - wychowawczych,

- poprawę bezpieczeństwa socjalnego rodzin,

- poprawę jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem i innymi problemami społecznymi,

- zapewnienie równego i sprawiedliwego dostępu do socjalnej, oświatowej i kulturalnej infrastruktury gminy.

 

V. Zasady ogólne systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i

rodziną.

 

 

 1. Podmiotowość rodziny, ochrona praw rodziny i dziecka.
 2. Pierwszeństwo prawa dziecka do życia w zdrowej rodzinie.
 3. Kompleksowość działań podmiotów publicznych i niepublicznych w działaniach na rzecz rodzin.
 4. Pierwszeństwo dziecka do ochrony i praw - zwłaszcza niepełnosprawnego oraz zagrożonego ubóstwem, deprawacją, degradacją i marginalizacją społeczną.
 5. Edukacja jako podstawowy warunek rozwoju jednostkowego i zbiorowego -priorytet dla rozwoju indywidualnego potencjału i zdolności każdego dziecka.
 6. Profilaktyka przed interwencją w rozwiązywaniu problemów rodziny i młodego pokolenia.
 7. Preferowanie i promowanie rozwiązań systemowych w pracy z dziećmi i młodzieżą, opartych na subsydiarności, elastyczności, kompleksowości, efektywności, ciągłości różnorodności form działania;
 8. Wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych.

VI. Główne cele i założenia Systemu.

 

1. Ochrona praw rodziny i dziecka.

2. Wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych.

3. Aktywizowanie podmiotów publicznych i niepublicznych do podejmowania działań na rzecz rodzin i dzieci w celu poprawy jakości życia.

4. Edukacja i rozwój rodziny.

5. Działania profilaktyczne skierowane do rodzin, dzieci i młodzieży.

6. Przeciwdziałanie bezradności rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

7. Promowanie zdrowego stylu życia.

8. Podejmowanie działań przeciwko wykluczeniu społecznemu rodzin.

9. Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży.

10. Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie.

VII. Cele szczegółowe.

 

 1. Funkcjonowanie rodziny w środowisku lokalnym.

Zadania:

a) Poznanie środowiska lokalnego i pozyskanie informacji na temat warunków życia rodzin z dziećmi, a w szczególności rodzin wielodzietnych.

b) Wzmacnianie więzi zapobiegających rozpadowi rodziny poprzez edukację opiekunów.

c) Organizowanie zajęć aktywizujących i integrujących środowisko lokalne.

d) Opracowanie zasad pomocy i wsparcia dla rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

e) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych mających na celu poprawę funkcji rodziny.

f) Rozwój infrastruktury wsparcia dziennego.

g) Pozyskiwanie wolontariatu w celu wyrównania deficytów rodziny.

Realizatorzy:

- Samorząd lokalny

- GOPS

- Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

- Świetlica Socjoterapeutyczna

- Świetlica Środowiskowa

- Kościoły

- Radni i Sołtysi

2. Warunki materialno – bytowe rodziny.

Zadania:

a) Rozpoznania warunków życia rodzin.

b) Świadczenie usług i pomocy rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialno – bytowych.

c) Dożywianie dzieci, młodzieży oraz innych osób potrzebujących tej formy pomocy.

d) Pomoc rodzinom w wyposażeniu dzieci w podręczniki i artykuły szkolne- ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych i dotkniętych długotrwałym bezrobociem.

Realizatorzy:

- Samorząd lokalny

- GOPS

- Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

- Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

- Kościoły

 1. Edukacja i wychowanie

Zadania:

a) Prowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu wspieranie w wychowywaniu dzieci i młodzieży.

b) Realizacja zajęć informujących o źródłach zagrożeń cywilizacyjnych oraz sposobach zapobiegania i radzenia sobie w sytuacji zagrożeń.

c) Realizacja w szkołach ( przede wszystkim w gimnazjach ) programów i zajęć profilaktycznych z zakresu patologii społecznej.

d) Budowanie sieci współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi.

e) Współpraca ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.

f) Powołanie interdyscyplinarnego zespołu ds. koordynacji działań w systemach zagrożenia dobra dziecka.

Realizatorzy:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

- Policja

- GKRPA i Punkt Konsultacyjny

- instytucje i organizacje pozarządowe

 1. Sport i wypoczynek.

Zadania:

a) Dofinansowywanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

b) Wykorzystanie gminnej bazy sportowej i pracowni komputerowych do celów rekreacyjnych.

c) Umożliwienie wyjazdu na wycieczki krajoznawcze ( poprzez udostępnienie transportu )

d) Zajęcia pozalekcyjnych z zakresu sportu.

e) Realizacja zajęć promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałanie uzależnieniom

f) Zagospodarowanie czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego.

Realizatorzy:

- Samorząd lokalny

- Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

- Świetlica Socjoterapeutyczna

- Świetlica Środowiskowa

- GKRPA

- Biblioteka Gminna

- organizacje pozarządowe

5. Zdrowie.

Zadania:

a) Ochrona zdrowia publicznego ( szczepienia ochronne, higiena , pogadanki w szkołach itp.).

b) Okresowe badania stanu zdrowia.

c) Zajęcia profilaktyczne i prozdrowotne prowadzone w szkołach – dotyczące wad postawy, prawidłowego żywienia itp.

d) Organizowanie spotkań i pogadanek w szkołach z udziałem Policji na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, w domu, podczas zabawy itp.

e) Sporządzenie wykazu osób niepełnosprawnych

f) Wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

g) Zajęcia na temat tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

Realizatorzy:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

- Policja

- GOPS

- Samorząd lokalny

- Gminny Ośrodek Zdrowia

6. Zagrożenia, dysfunkcje rodziny.

Zadania:

a) Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu.

b) Udział nauczycieli i wychowawców w szkoleniach z zakresu dokonywania wczesnego rozpoznawania dewiacji i patologii wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby zapobiegania.

c) Wprowadzenie do szkół zajęć zwiększających poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

d) Promowanie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących współczesnych zagrożeń i radzenia sobie z nimi.

e) Kontrola z zakresu sprzedaży papierosów i alkoholu dla nieletnich.

Realizatorzy:

- Samorząd lokalny

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

- Policja

- GKRPA

- instytucje i organizacje pozarządowe

VIII. Zakładane rezultaty programu.

1) Poprawa funkcjonowanie i jakości życia rodzin.

2) Podniesienie świadomości społecznej na temat pomocy rodzinie i dziecku.

3) Zmniejszenie liczby negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży, związanych
z obecnością narkotyków, alkoholu i przemocy.

4) Edukowanie społeczności lokalnej na temat zjawiska niedostosowania społecznego i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

5) Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

6) Zahamowanie wzrostu liczby dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

7) Zmniejszenie liczby czynów karalnych dokonywanych przez nieletnich.

8) Poprawa sprawności funkcjonowania instytucji działających na rzecz dziecka
i rodziny.

9) Wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy pracownikami instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny.

10) Zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obrębie problematyki niedostosowania społecznego i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

11) Nabycie umiejętności budowania lokalnych programów profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

IX. Postanowienia końcowe.

Program to dokument otwarty i „elastyczny” tzn. może podlegać okresowym weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom związanym ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno – ekonomiczną, rozeznanymi potrzebami gminy oraz wymogami prawa.