Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr …………………..
Rady Gminy Braniewo
z dnia ………………

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku.

Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.
(t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późniejszymi zmianami.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§3

Uchwała wchodzi z życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Braniewo

nr ………..z dnia ………………

w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku

Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Braniewo w 2015 roku

Program opracowany przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w następującym składzie:
Ochrin-Iwanowska Eugenia

Wojtas Małgorzata

Rekowska Dorota

Pacholczyk Ewa

Wabińska Wioletta
Lipiec Grzegorz

Wołczuk Krzysztof
Terebieniec Eugeniusz

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356
z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2013r., póz. 182 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, póz. 1536 z późniejszymi zmianami).

Diagnoza

Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających i stosowania przemocy w rodzinie stanowią jedną
z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Alkoholizm i narkomania pociąga z sobą psychodegradację jednostki i rodziny, załamanie się procesów socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmaga występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny. Koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku z nadużywaniem alkoholu i środków uzależniających dotyczą zarówno sfery społecznej jak
i materialnej.

Rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie Gminy Braniewo zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współdziałając z Punktem Konsultacyjnym w Lipowinie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Zespołem Interdyscyplinarnym Grupą Roboczą w Braniewie, Komendą Powiatową Policji w Braniewie, Sądem Rejonowym w Braniewie, Poradnią „PULS” w Braniewie, Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala we Fromborku, Zespołem Interdyscyplinarnym Grupą Roboczą w Gminie Braniewo, grupami wsparcia, kuratorami zawodowymi

i społecznymi, Centrum Integracji Społecznej w Braniewie.

Gmina Braniewo obejmuje swoim zasięgiem 60 miejscowości.
Jest to dość rozległy teren o niedużej gęstości zaludnienia. W styczniu 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 22,4%,
w porównaniu do stycznia ub. roku nie zmieniła się.

Stopa bezrobocia w województwie była nadal najwyższa w kraju.

Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały piski (33,9%, wobec 34,2% w styczniu ub. roku), braniewski (33,6%, wobec odpowiednio 32,6%).
Są to więc warunki sprzyjające powstawaniu uzależnień.

Z pomocy oferowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 roku z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego członka rodziny skorzystało 33 rodzin w łącznej wysokości 82 872,15zł. (o ok. 30 000 zł więcej ni ż w roku poprzednim). Według danych Komendy Powiatowej Policji w Braniewie w roku 2013 zatrzymano 28
(o 1 osobę mniej niż w 2012r.) osób w pomieszczeniach policji
do wytrzeźwienia oraz 27 osób poniżej 18 roku życia ( rok wcześniej zatrzymano 14 osób, problem narasta głownie wśród młodzieży). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniach w 2013 roku przeprowadziła rozmowy profilaktyczno – motywujące do podjęcia leczenia uzależnień z 20 osobami. Punkt konsultacyjny w Lipowinie udzielił porad dla 65 osób.

Osoby które nie podjęły współpracy z komisją w zakresie rozwiązywania swego problemu alkoholowego kierowano do Sądu Rodzinnego w celu orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W 2013 roku skierowano do Sądu Rodzinnego 5 wniosków z prośbą
o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, w stosunku
do roku poprzedniego o pięć mniej.

Uwzględniając powyższe, działania przewidziane w niniejszym programie w 2015 roku będą się koncentrowały głownie na profilaktyce mającej na celu zapobieganiu uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Cel główny - Zapobieganie nadużywaniu alkoholu

 

Cele szczegółowe:

 

1. Promowanie zdrowego trybu życia.

2. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu.

3. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

nadużywających alkoholu, prowadzenie rozmów motywacyjnych.

4. Oddziaływania profilaktyczne


Projekt 1

 

- wspieranie akcji, imprez, kampanii, konkursów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkoły, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne.

 

Odbiorcy projektu:

 

· uczniowie szkół z terenu Gminy Braniewo,

· mieszkańcy gminy Braniewo.

Realizatorzy:

· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie,

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

· Szkoły usytuowane na terenie Gminy Braniewo,

 • sołtysi, radni.

 

Czas i miejsce realizacji projektu:

 

 • 2015 rok,

· szkoły na terenie Gminy Braniewo,

· miejscowości na terenie Gminy.


Projekt 2

 

- prowadzenie kontroli obiektów handlowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Odbiorcy projektu:

 

· osoby prowadzące działalność handlową na terenie Gminy Braniewo.

Realizatorzy:

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Czas i miejsce realizacji projektu:

 

 • 2015 rok,

· Teren Gminy Braniewo.

 

Projekt 3

 

- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób nadużywających alkoholu, prowadzenie rozmów motywacyjnych,

- kierowanie wniosków do Sądu w celu orzeczenia obowiązku leczenia
odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkoholu a nie
podejmujących działań w celu rozwiązania problemu alkoholowego.

- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym,

- udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych.

 

Odbiorcy projektu:

 

• osoby uzależnione i współuzależnione.

Realizatorzy:

 

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie,

· Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w Lipowinie,

· Instytucje współpracujące: NZOZ „Puls”, Centrum Integracji
Społecznej w Braniewie, Klub AA, KPP w Braniewie, SP SPZOZ

we Fromborku, Sąd Rejonowy, kuratorzy zawodowi i społeczni, PCPR
w Braniewie, Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS, ZS w Lipowinie.


Czas realizacji projektu:

 • 2015 rok,

· teren Gminy Braniewo.

Projekt 4

 

- realizacja programów profilaktycznych oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

 

Odbiorcy projektu:

 

· dzieci i młodzież szkolna.

Realizatorzy:

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

· instytucje realizujące programy i warsztaty profilaktyczne dla dzieci

i młodzieży.

 

Czas realizacji projektu:

 • 2015 rok,
 • Szkoły na terenie Gminy Braniewo.

II Cel główny - Przeciwdziałanie narkomanii

 

Cele szczegółowe:

 

1. Propagowanie zdrowego trybu życia.

2. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie skutków nadużywania środków odurzających.

3. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

używających narkotyków, prowadzenie rozmów motywacyjnych.

 

 

Projekt 1

 

- organizacja akcji, imprez, kampanii, konkursów, realizacja programów profilaktycznych oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Odbiorcy projektu:

 

· dzieci i młodzież szkolna.

 

Realizatorzy:

 

 • szkoły usytuowane na terenie Gminy Braniewo,

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czas i miejsce realizacji projektu:

 

 • 2015 rok

· Szkoły na terenie Gminy Braniewo.

 

Projekt 2

 

- prowadzenie spotkań z mieszkańcami z terenu gminy uświadamiających zagrożenia wynikające z problematyki narkomanii,

- podniesienie świadomości rodziców i uczniów podległych szkół na temat zjawiska narkomanii.

Odbiorcy projektu:

· rodzice i opiekunowie uczniów szkół gminnych.

 

 

Realizatorzy projektu:

 

 • szkoły usytuowane na terenie Gminy Braniewo,

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• sołtysi , radni,

· instytucje prowadzące warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

 

Czas i miejsce realizacji projektu:

 

 • 2015 rok,

· Teren Gminy Braniewo.

 

Projekt 3

 

- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

używających narkotyków, prowadzenie rozmów motywacyjnych

- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym

- udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych

Odbiorcy projektu:

 

· osoby uzależnione i współuzależnione,

 • członkowie GKRPA.

 

Realizatorzy:

 

· Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Lipowinie,

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

· instytucje współpracujące.

 

Czas realizacji projektu:

 

 • 2015 rok

· Teren Gminy Braniewo.

 

 

 

 

 

 

Zasoby do realizacji projektu:

Do realizacji wyżej zawartych projektów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gmina Braniewo dysponuje niniejszymi zasobami:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii w Lipowinie,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie,

- Zespół Szkół w Lipowinie.

Postanowienia końcowe:

1. Spodziewane efekty realizacji programu:

- uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu i używania środków odurzających;

- wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań abstynenckich;

- wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i narkomani zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, propagowanie samopomocy.

2. Realizacja zadań programu w przypadku pojawienia się nowych potrzeb może być poddana modyfikacji.

3. Źródła finansowania programu- środki budżetu Gminy pochodzące z opłat na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

4. Sposób kontroli realizacji programu:

- stały monitoring realizacji programu prowadzony przez GKRPA.

5. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- posiedzenia komisji odbywają się co najmniej raz w miesiącu, maksymalnie czterokrotnie w ciągu kwartału,

- każdy członek GKRPA ma obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach komisji, za które przysługuje dieta w wysokości 77 zł.,

- diety są wypłacane na podstawie listy obecności z posiedzenia komisji.

UZASADNIENIE

Program profilaktyki opracowano spełniając wymogi ustawowe tj.
- ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami).

- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

które zobowiązują Radę Gminy do określenia zadań do realizacji z zakresu problematyki uzależnień w postaci gminnych programów.

07.10.2014 Sporządziła: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Braniewo.

PRELIMINARZ WYDATKÓW

na rok 2015

Profilaktyka alkoholowa, narkomania, integracja społeczna


PLAN DOCHODÓW
w tym:

- opłaty za zezwolenia.................................................................................................. 40 000zł

PLAN WYDATKÓW (85154)
................................................................................... 40 000zł
1. Szkolenie pracowników GOPS i członków komisji oraz osób

zajmujących się profilaktyką alkoholową (§4700)........................................................ 3 792zł

2. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Lipowinie w tym:

- wynagrodzenie konsultanta brutto

- (§ 4170- 26 zł/godz )............................................................................... 4 000

+ § 4110 zus do umowy 1 000 zł

- oświetlenie (§ 4260)................................................................................ 2 100zł

3. Koszty opinii sporządzonych przez biegłych

i inne ekspertyzy w przedmiocie uzależnień (§ 4390).................................................... 2 000zł

4. Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Opłata do wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego 15 x 40zł
§4610................................................................................................................................ 600zł

5. Diety dla członków komisji za posiedzenia 8 osób x 13 spotkań x 77 zł..§3030........................................................................................................................ 8 008zł

6. Delegacje oraz zwrot kosztów przejazdu osobom kontrolującym punkty sprzedaży napojów alkoholowych ponadto w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów przejazdu dla wezwanych na posiedzenia komisji, skierowanych na leczenie odwykowe (§4410)............................................................................................................................ 500zł

7. Organizacja lokalnych imprez jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, promującej zdrowy styl życia, (§ 4210).................................................. 1 000zł

8. Wspólne przedsięwzięcia z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez te instytucje i organizacje § 4210........................................................................................................... 6 000zł

9. Finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć związanych z profilaktyką antyalkoholową ( zakup i realizacja programów profilaktycznych) (§4300)........................................................................................................................... 6 000zł
10. Zakup materiałów edukacyjnych (filmów, broszur)
dotyczących uzależnień i przemocy(§ 4210).................................................................. 1 000zł

PLAN WYDATKÓW (85153)

1. Finansowanie przedsięwzięć związanych z profilaktyką narkotykową

(zakup i realizacja programów profilaktycznych).

§ 4300 ………………………………………………………………………………. 4 000zł