Statut

STATUT

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony został na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Braniewie Nr XIV/47/90 z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

            1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami),

            2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami),

            3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591

            ze zmianami),

            4) innych aktów prawnych nakładających wykonanie zadań na Ośrodek,

            5) Uchwał Rady Gminy Braniewo, zarządzeń Wójta Gminy Braniewo oraz niniejszego statutu.

§ 3. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie jest jednostką organizacyjną Gminy Braniewo.

       2. Ośrodek jest jednostką budżetową.

§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Braniewo.

      2. Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren Gminy Braniewo.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Braniewo.

 

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§ 6. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 7. 1. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

       2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współpracuje z samorządem na szczeblu wojewódzkim i powiatowym oraz

       z administracją rządową w województwie.

§ 8. Ośrodek realizuje :

            1.   zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej.

            2.   zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

            3.   zadania wynikające z ustaw w szczególności z :

1)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami),

2)      ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zmianami),

3)      ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami),

4)      ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887),

5)      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zmianami),

6)      ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 231 poz. 1375 ze zmianami),

7)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami),

8)      innych ustaw nakładających wykonanie zadań na Ośrodek,

9)      uchwał Rady Gminy Braniewo oraz zarządzeń Wójta Gminy Braniewo.

 

Rozdział III

Organizacja Ośrodka  

§  9. 1. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Braniewo.

       2. Kierownik jest odpowiedzialny za działalność Ośrodka, kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 10.1. Szczegółową strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony w formie Zarządzenia przez Kierownika Ośrodka.

     2.  Kierownik Ośrodka tworząc wewnętrzne komórki organizacyjne zapewnia skuteczną realizacje zadań nałożonych na jednostkę.

§ 11.Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Braniewo coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

Rozdział IV

Gospodarka Finansowa 

§ 12.1. Ośrodek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy.

       2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

       3. Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Ośrodka.

       4. Kierownik może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Ośrodka .

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe 

§ 13. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.