Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin organizacyjny Ośrodka  określa porządek wewnętrzny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie.

§2

1.        Postanowienia regulaminu organizacyjnego obowiązują wszystkich pracowników Ośrodka.

2.        Kierownik Ośrodka jest zobowiązany czuwać nad przestrzeganiem przepisów regulaminu.

 

ROZDZIAŁ II

Podział zadań i kompetencji pracowników Ośrodka

§3

I. Do zadań Kierownika w szczególności należy:

1)             Kierowanie Ośrodkiem oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

2)             Nadzór nad realizacją zadań własnych oraz zleconych realizowanych przez Ośrodek.

3)      Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb Ośrodka związanych z prawidłową realizacją nałożonych na niego zadań.

4)             Prowadzenie prawidłowej polityki finansowej kierowanej jednostki oraz racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami.

5)             Prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej w Ośrodku.

6)             Dążenie do doskonalenia zawodowego pracowników Ośrodka.

7)             Sprawowanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

8)             Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

9)             Wydawanie aktów zewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji.

10)      Nadzór nad sprawozdawczością Ośrodka.

11)      Nadzór nad terminowym załatwieniem spraw przez pracowników.

II. Kierownik sprawuje nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy w celu zapewnienia:

1.              należytego funkcjonowania Ośrodka,

2.      skutecznego podejmowania i realizacji inicjatyw zmierzających do rozszerzenia zakresu pomocy społecznej,

3.      prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej i doskonalenia kadr,

  1. racjonalnej gospodarki środkami finansowymi.

III. Kierownik sprawuje nadzór w zakresie organizacji pracy w Ośrodku i zapewnia:

  1. należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli,
  2. określenie  zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy,
  3. prowadzenie j kontroli zarządczej ,

IV. Do wyłącznej kompetencji Kierownika Ośrodka należy:

1)     przedkładanie opracowań (analiz, wniosków, programów, spra­wozdań itp.) oraz wszelką korespondencję Ośrodka kierowaną na zewnątrz,

2)        wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, w tym: w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dotyczących dłużników alimentacyjnych.

3)             występowanie z inicjatywą podjęcia uchwał przez Radę Gminy,

4)             wydawanie zaleceń pokontrolnych pracownikom Ośrodka,

5)             przedstawianie planu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i składanie corocznego i półrocznego sprawozdania z działal­ności Ośrodka Wójtowi Gminy Braniewo.

§4

Obowiązki i uprawnienia głównego księgowego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 maja 1991 r. w sprawie praw obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych obowiązków gospodarstw pomocniczych (Dz. U. Nr. 40, poz. 174 z późn. zmianami).

I. Do zadań głównego księgowego należy:

1.                  przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

2.                  organizowanie właściwego obiegu dokumentów,

3.                  prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych,

4.                  opracowanie i planowanie budżetu oraz realizacja operacji budżetowych,

5.                  sporządzanie obrotów i sald,

6.                  prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

7.                  analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji jednostki,

8.                  przeprowadzanie kontroli wewnętrznej,

9.                  prowadzenie księgowości i majątku Ośrodka.

II. W  zakresie realizacji zadań merytorycznych główny księgowy podlega bezpośrednio Kierownikowi GOPS

 

ROZDZIAŁ III

Wewnętrzna struktura organizacyjna Ośrodka

§5

W skład Ośrodka wchodzą następujące zespoły:

1)             Zespół Pracy Socjalnej

2)             Zespół Pomocy Usługowej,

3)             Zespół Administracyjny-do spraw organizacyjno-informacyjnych.

4)             Zespół Świadczeń Rodzinnych,  Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczeń Wychowawczych

 §6

 

W Ośrodku utworzone są  następujące stanowiska pracy:

a)              pracownicy socjalni,

b)             pracownicy administracyjni,

c)             opiekunki do pomocy opiekuńczo-usługowej (w ramach robót publicz­nych, prac społecznie-użytecznych, stażyści, pomoc sąsiedzka, wolontariat, zatrudnienie okresowo wg potrzeb)

d)            Główny księgowy

e)              Kierownik Ośrodka

§7

Do  zadań Zespołu Pracy Socjalnej należy:

1)      Dokonywanie analiz i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

2)      Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wymaganego postę­powania dowodowego w sprawach świadczenia zasiłków pieniężnych,

a)      pomocy rzeczowej,

b)      pomocy finansowej

c)      pokrywania wydatków (przewidzianych ustawą),,

d)     zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie,

e)      innych, przewidzianych przepisami prawnymi,

f)       sprawianie pogrzebów,

g)      usług

h)      kierowanie do DPS , ośrodków wsparcia, domów dla bezdomnych,

3)      Prowadzenia postępowania egzekucyjnego należności.

4)      Występowanie do gmin  o zwrot świadczeń przyznanych w miejscu pobytu

5)      Prowadzenie pracy socjalnej z podopiecznymi.

6)      Obsługa administracyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego

7)      Prowadzenie interwencji przez pracowników socjalnych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

8)      Współdziałanie z instytucjami na terenie działania Ośrodka i innymi w miarą potrzeb.

§8

Do zadań zespołu pomocy usługowej należy:

1)      świadczenie usług opiekuńczych, tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,

2)      świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługu­jących na podstawie  przepisów o ochronie zdrowia psychicz­nego,

3)      podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez likwidację barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w domu.

4)      Opieka specjalistyczna dla osób starszych, niepełnosprawnych.

§9

Do zadań zespołu administracyjnego należy:

1)             bieżąca obsługa sieci komputerowej w zakresie podstawowym,

2)             bieżące wprowadzanie danych na podstawie wywiadów środowiskowych,

3)      prowadzenie komputerowego banku danych w zakresie podopiecz­nych i udzielanych świadczeń,

4)             przepisywanie i drukowanie rożnego typu opracowań, sprawozdań, decyzji, itp.

5)             prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  zasiłkobiorców ośrodka,

6)             zbieranie i przygotowywanie do realizacji dokumentów dot. przyznania i wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

7)             wypłata wszystkich świadczeń przyznanych podopiecznym ośrodka.

8)      prowadzenie obowiązujących rejestrów

9)      przyznawanie członkom rodzin wielodzietnym Kart Dużej Rodziny

§10

Zespół Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych działa w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i o ustawę z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Do zadań Zespołu Świadczeń Rodzinnych w szczególności należy:

1)      przyjmowanie, weryfikowanie i rozpatrywanie wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawczego  oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2)      przygotowywanie decyzji z zakresu spraw realizowanych przez Zespół;

3)      podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

4)      sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań rzeczowo – finansowych;

5)      współpraca z komornikiem sądowym w sprawie sprawdzania stanów egzekucji;

6)      współpraca z powiatowym urzędem pracy w celu uzyskania informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;

7)      współpraca z urzędami i organami ścigania;

8)      prowadzenie na bieżąco zbioru przepisów prawnych niezbędnych na stanowisku pracy;

9)      ustalanie i rozpoznawanie potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych.      

10)      naliczanie oraz sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych  oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

11)      pozyskiwanie danych drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformacyjnych

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja działalności kontrolnej

§11

1)      Kontrolę działalności przeprowadza kierownik w ramach realiza­cji funkcji nadzorczych.

2)      Działalność kontrolna obejmuje wszystkie stanowiska pracy.

3)      W ramach działalności kontrolnej prowadzona jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

4)      Prowadzone działania kontrolne mogą mieć charakter:

a)              kompleksowy - obejmujący całokształt zagadnień,

b)      problemowy - obejmujący realizację jednego lub kilku wybranych zagadnień,

c)      doraźny - obejmujący zakres działań zapewniających badanie stwierdzonej nieprawidłowości bądź problemu,

d)     sprawdzający -  polegający na sprawdzeniu stopnia reali­zacji zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonej poprzednio kontroli.

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja narad i szkoleń

§12

1.              W ramach narad organizowane są:

a)            odprawy,

b)       narady instruktażowo-szkoleniowe.

2.Wymienione w ust. 1  narady mają na celu:

a)      przekazywanie krótkich informacji przez Kierownika z waż­niejszych zadaniach oraz podejmowanych kierunkach działania w tym zakresie,

b)       przekazywanie informacji bieżących w zakresie pomocy społecznej,

c)      rozliczenie realizacji zadań oraz ustalenie zadań na bieżący tydzień,

d)     odprawy odbywają się raz w tygodniu, narady instruktażowo-szkoleniowe wg potrzeb.

§13

Ewidencjonowanie i realizacja zaleceń i wniosków organów kontroli

1)      Wystąpienia pokontrolne  organów kontroli skierowane do Kierowni­ka Ośrodka - ewidencjonuje Kierownik.

2)             Kierownik przekazuje wystąpienia pokontrolne do realizacji poszczególnym pracownikom oraz czuwa nad ich terminową realizacją.

3)      Pracownicy, którym przekazane zostały wystąpienia pokontrolne przygotowują propozycje ich realizacji i przedstawiają do akceptacji Kierownikowi Ośrodka.

4)             Ostateczną wersję odpowiedzi na wystąpienie wysyła Kierownik Ośrodka w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu wystąpienia do Ośrodka, bądź w terminie określonym w wystąpieniu.

5)      Kopie odpowiedzi udzielonych na wystąpienie organów kontroli przechowuje w aktach Kierownik Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ VI

Tryb przyjmowania i załatwiania interesantów w Ośrodku

§14

1.        Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywa­tela określa Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna.

2.        Pracownicy Ośrodka obowiązani są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

3.              Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę lub w oparciu o dane, którymi rozporządza Ośrodek. Wywiady środowiskowe winny być przeprowadzane nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia wniosku, podania.

4.                 Przy załatwianiu spraw pracownicy Ośrodka są obowiązani przes­trzegać postanowień KPA i innych przepisów proceduralnych, a w dzie­dzinie merytorycznej - przepisów prawnych normujących dane zagadnienia .

5.                 Pracownicy Ośrodka załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnie, bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

6.                W każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w KPA  lub innych przepisach proceduralnych, pracownik Ośrodka obowiązany jest zawiadomić strony podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia.

7.        Pracownik Ośrodka, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załat­wił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 5, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinar­nej albo innej, przewidzianej przepisami prawa.

§15

 

    1) W  Ośrodku obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:

        a) Kierownik przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach od 10.00 – 14.00,

       b)pracownicy przyjmują obywateli we wszystkich sprawach codziennie  w godzinach od 7:00 – 15:00,

         c)pracownicy prowadzą -rejestr podań i wniosków wpływających do Ośrodka,

         d)pracownicy obowiązani są przyjmować poza kolejnością:

- kobiety z widoczną ciążą,

- niepełnosprawnych.

2)             Akta spraw przechowuje się w poszczególnych Zespołach.

3)             Każdy pracownik Ośrodka przechowuje akta w następujących zbiorach:

a)              "sprawy do załatwienia"

b)        "terminarz"

c)    w teczkach problemowych lub określonych osobowo.
Przechowywanie akt luźno na biurkach w szufladach jest niedo­puszczalne.

4)      Do obowiązków kierownika należy dopilnowanie, aby ukazujące się przepisy  prawne i inne akty normatywne docierały do pra­cowników w celu umożliwienia im zapoznania się z ich treścią.
Pracownik stwierdza fakt zapoznania się z treścią aktu prawnego  podpisując się na dokumencie.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§17

Kierownik zapoznaje pracowników z postanowieniami regulaminu. Pracownicy nowo zatrudniani winni być zapoznani z regulaminem przy podjęciu pracy.