Dotacje

  Program Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej –edycja 2022” 

 

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu celowego  -Fundusz Solidarnościowy 

 

 

 

w kwocie 345.369 zł 

 

 

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

 

 

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia skierowanego do:

 

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

 

-zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,

 

-załatwianiu spraw urzędowych,wykonywaniu codziennych czynności,

-nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

-korzystania z dóbr kultury,

-wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,

 

Działania podejmowane w ramach Programu:

 

-poprawa funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,

-ograniczanie skutków niepełnosprawności,

-stymulacja do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,

-przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu -społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

Zainteresowanych udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” prosimy o kontakt z GOPS w Braniewie ul.Moniuszki 5, 14-500 Braniewo w godz. 7.00 -15.00 lub pod nr telefonu 055 644 03 14

 

Więcej informacji na stronie:

 

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022