Grupa wsparcia dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy

Grupa Wsparcia funkcjonuje od listopada 2012r. Skierowana jest do osób dorosłych, zagrożonych lub doświadczających przemocy oraz współuzależnionych.

Uczestnictwo w spotkaniach Grupy jest dobrowolne, opierające się na zasadach wzajemnego zaufania, poszanowania oraz poufności.

Celem grupy wsparcia jest poprawa ogólnego funkcjonowania prowadzącego do wzrostu osobistego oraz poprawy funkcjonowania społeczno-emocjonalnego jej uczestników.

Zakłada ona uzyskanie przez jej uczestników wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy domowej, procedury Niebieskiej Karty, edukacji prawnej z zakresu praw osób doświadczających różnych form przemocy, form pomocy instytucjonalnej, poznanie braniewskich instytucji pomocowych, wzrost samoświadomości jej uczestników, budowanie pozytywnego obrazu siebie, wyposażanie w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, doskonalenie komunikacji interpersonalnej, uzyskanie wsparcia emocjonalnego, dostarczania wzajemnych wzmocnień, dzielenie się doświadczeniami, budowanie systemu wsparcia społecznego oraz zmotywowanie do podjęcia działań zmierzających do przerwania cyklu przemocy poprzez edukację, działania terapeutyczne, integrację społeczną grupy.

Dotychczasowe działania w ramach grupy wsparcia prowadzone były przez: psychologa, specjalistę ds. przemocy i uzależnień, socjoterapeutę, specjalistę terapii uzależnień, mediatora rodzinnego, specjalistę pracy socjalnej, kuratora sądowego, adwokata, dzielnicowego.

Formy pracy grupy wsparcia

– warsztaty, w tym wyjazdowe warsztaty terapeutyczne

– wykłady

– wzajemna wymiana doświadczeń

– wyjazdy studyjne

– poradnictwo i konsultacje

Miejsce spotkań: Urząd Gminy w Braniewie

Częstotliwość spotkań: 2 razy w miesiącu

Koordynatorzy: specjaliści pracy socjalnej, specjaliści ds. przemocy, mediatorzy rodzinni: Jadwiga Jędrzejewska, Izabela Rapita

Kontakt telefoniczny: 55 644 03 15