Aktualności

16 Dni Bez Przemocy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest obszarem bardzo wymagającym i trudnym. Ogromne zaangażowanie wszystkich służb, a zwłaszcza przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przekłada się nie tylko na zakres, ale przede wszystkim na jakość udzielanej pomocy. Efektem tych działań są bardzo często trafnie dobierane narzędzia i metody pracy z osobami potrzebującymi wsparcia, dostosowywanie oferty do diagnozowanych i zgłaszanych potrzeb, wprowadzanie innowacyjnych metod pracy i pomocy. Każde zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest godne uwagi i docenienia. Doskonałą okazją do wykazania aktywności w tym obszarze jest Kampania „16 Dni Bez Przemocy” prowadzona w dniach 25 listopada – 10 grudnia.

W imieniu Dyrekcji Wydziału Polityki Społecznej i zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie W-MUW zachęcam Państwa do włączenia się w Kampanię, również poprzez wdrożenie działań informacyjnych i promocyjnych, podnoszących świadomość społeczną dla braku akceptacji przemocy i możliwości otrzymania kompleksowej pomocy przez każdą osobę, która jest przemocą zagrożona. Zachęcam również, aby realizatorzy procedury „Niebieskie Karty”, w tych dniach włączyli się aktywnie w podejmowane działania, pamiętając o możliwości zamieszczania informacji, nie tylko na stronie internetowej własnej jednostki, ale również w mediach społecznościowych.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki również włączył się w kampanię „Biała Wstążka” m.in. poprzez zamieszczenie filmu dotyczącego tematu na stronie facebook.

Dziękując za Państwa zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i włączenie się w Kampanię uprzejmie proszę o zamieszczanie fotorelacji z obchodów „16 Dni Bez Przemocy” na terenie Państwa samorządów pod postem facebook Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Odnośnik do postu:

https://pl-pl.facebook.com/WM.UW.Olsztyn/videos/-warmi%C5%84sko-mazurski-urz%C4%85d-wojew%C3%B3dzki-przy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-do-mi%C4%99dzynarodowej-kampanii-b/1325981438212101

Ogłoszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Wymagania stawiane kandydatom:
• Obywatelstwo polskie
• Pełna zdolność do czynności prawnych
• Pełnia praw publicznych
• Nieposzlakowana opinia
• Stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego
• Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających

Wymagane dokumenty:
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/kurateli
• Oświadczenie o niekaralności